• Ana sayfam yap

  • Üye Ol

  • Şifre Talep

  • Künye

  • Reklam

  • İletişim Formu

  • RSS

  • Sitene Ekle

Haberleri Paylaşarak Bilgiyi Anında Arkadaşlarınıza Ulaştırabilirsiniz.
RTEÜ ismi ile büyümek istiyor
04 Ocak 2016 Pazartesi 12:49:00 / 1604 Okuma
-Son y?llarda h?zl? bir ?ekilde Büyüyen Recep Tayip Erdo?an Üniversitesi büyümeyi kendine hedef belirledi.

 R?ZE:2006 Y?l?nda kurulan Recep Tayip Erdo?an Üniversitesi Türkiye’nin her ilinden ö?renci bünyesinde bulundurdu?u gibi farkl? 27 ülkeden de ö?rencisi bulunmakta.

     17 Mart 2006 y?l?nda 15 ilin Üniversitesi ile birlikte kurulan ve h?zla büyümeye devam eden RTEÜ si her y?l ö?renci say?s?n? art?rmaya devam ediyor.

    RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Kahraman Rize Üniversitesinin temelinin asl?nda 1976 y?l?nda Rize Engindere mahallesinde kurulan E?itim Fakültesi ile at?ld???n? söylüyor. Rektör Kahraman “ 1992 y?l?nda Rize ”de Su ürünleri ve ?lahiyat fakülteleri aç?larak kurulu?a do?ru ilerlemeye ba?lad?k.95-97 y?llar?nda ise 4 fakülte 2 meslek yüksekokulu, 165 ö?retim üyesi ve 6500 ö?rencisi vard?. O dönemlerde fakültelerimizde sadece 2 Profesör vard?” dedi.

     107 f arkl? diploma veriyoruz

Recep Tayip Erdo?an Üniversitesi Rektörü Hüseyin Kahraman ?u an Üniversite bünyesinde 53 profesör bulundu?unu belirterek “ geçmi?te 4 doçent vard?, bugün 77, 45 yard?mc? doçent vard?, bugün ise 258 yard?mc? doçent bulunmakta Üniversitemiz Lisans, Lisansüstü, doktora, ö?renim ve çe?itli dallarda toplamda 107 farkl? diploma vermekte. ?u an üniversitemizin ö?retim kadrosu ise 927 ki?iden olu?makta. ?dari 55 görevlimiz varken bugün 375 oldu, 4 y?ll?k fakültelerde ö?renci say?s? 1344 iken bugün bu rakam 8876 oldu. Ön lisans 2 y?ll?k 1300 ö?renci varken bu rakam 4900 e yükseldi. 4 y?ll?k ön lisans gören ö?renci say?m?z 8876 ya ula?t?. Kurulu?unda 14 ö?renci doktora e?itimi görürken bugün bu rakam 1563 rakam?na ula?t?, geçmi?te toplamda 6300 olan ö?renci say?m?z bugün 17722 ye ç?kt?” dedi.

         Her ilden ö?rencimiz var

Rize RTEÜ Rektörü Hüseyin Kahraman Üniversitede her ilden ö?rencinin e?itim ve ö?retim gördü?ünü belirterek “ 81 ?lden ö?rencimiz bulunmakta, tabii a??rl?kl? olarak Rize, Trabzon, Artvin, Giresun ön plana ç?kmakta, bunun d???nda ülkemizin her kö?esinden ö?rencimiz Üniversitemizde bulunmakta, Yurt d???ndan ise Orta Asya a??rl?kl? olmak üzere 27 ülkeden 423 ö?rencimiz bulunuyor, bu ö?rencilerimiz genelde Tip, Di? hekimli?i, ?ktisat ve ?lahiyat bölümlerini tercih etmekte, Üniversitemizde Ön lisansta 1,5 kat art?? sa?lad?k, Lisanslarda 4 y?ll?klarda ise 6,4 art??, Yüksek lisansta 82 kat art?? ve doktora da ise 10 kat art?? sa?lad?k” dedi.

     Kahraman Rize Üniversitesinin kurulu?undan günümüze kadar 31 bin 326 ö?renciyi mezun etti?ini söyledi.

     H?zla geli?iyoruz

Rektör Hüseyin Kahraman RTEÜ n de 3 enstitü, 12 fakülte 6 yüksekokul, 7 meslek yüksekokulu bulundu?unu belirterek” Yüzde 90 oran?nda ö?retim görevlisi aç???m?z yok. D??ar?da birçok Üniversiteye destek veriyoruz. Artvin, Gümü?hane, Giresun illerine üniversitemizden destek vererek bu üniversitelerimizin de e?itimine katk? sa?l?yoruz. Bizim hocalar?m?z bu üniversitelerde dekanl?k yapmakta. Bizim ile birlikte kurulan üniversiteler içinde en iyisi durumunday?z” dedi.

     ?smimize laik olmal?y?z

RTEÜ Rektörü Hüseyin Kahraman Cumhurba?kan? Recep Tayip Erdo?an ”in desteklerini ald?klar?n? belirterek “ Cumhurba?kan?m?z?n ismine laik olmak zorunday?z. Önümüzde ki y?l iktisat ve Hukuk fakülteleri hizmete girecek. H?zla büyüyen büyüme ile birlikte ülkede isminden söz ettiren Üniversiteler aras?nda yer almak istiyoruz. Her y?l basamaklar?m?z? 10 kat art?rarak Türkiye ”de ki üniversiteler aras?nda sayg?n duruma gelmek zorunday?z. Bu y?l nitelik artmas? için kay?t anlam?nda Üniversitemizi tercih edenlerin yüzde 99, undan yüzde 97 i si üniversitemize kay?t oldu, Lisans tercihlerinde ise yüzde 98,5 e ula?t?k. Bu rakam önceki y?l yüzde 92 oran?ndayd?. Ülkemizde lisans e?itimi veren 104 üniversiteden tercih s?ralamas?nda 20 inci s?rada yer almaktay?z. Ön lisans tercihlerinde ise 17 s?rada yer almaktay?z. Bizimle birlikte kurulan 15 üniversiteden 1 s?rada yer al?yoruz. ?n lisansta ise en çok Tip ve ?lahiyat ö?rencileri bizi tercih etmekte. Önceki y?la göre Tip fakültemizde art?? oran?m?z 10 kat oldu hedefimiz öncelik ve niteli?i art?rmak. Bu üniversite her hangi bir üniversite de?il. Cumhurba?kan?m?z?n ismini ta??yan bir üniversite ve 2000 y?l?ndan sonra kurulan 62 üniversite aras?nda devlet üniversitesi olarak 2 s?raday?z. Ülke genelinde ise önceki y?l 50, bu y?l ise 40 s?rada yer almaktay?z” dedi.

     Hizmet sektöründe 2 fakültemiz var

Rektör Hüseyin Kahraman hizmet sektöründe iki fakültenin Rize ”ye hizmet verdi?ini belirterek”  A??z ve D?? sa?l??? hizmet binam?z her ne kadar yeterli olmasa da 2014 y?l?nda 30864 hastaya bak?ld?, 2015 y?l? ilk 7 ay?nda ise 34309 hasta bak?ld?, son 5 ayl?k rapor henüz gelmedi,, Ara?t?rma hastanemizde ise Geçti?imiz pazartesi günü 3967 hastaya bak?ld?, 50 ameliyat gerçekle?ti ve 425 yatan hasta bulunmaktayd?. Y?l ortalamas?na bakt???m?zda günde 3 ile 4 bin hasta hastaneye müracaat etmekte. 2014 y?l?nda bu hastanemizde 885 bin 141 hasta kabul edildi. 2015 ilk 7 ay?nda ise 510 bin hasta kabul edildi” dedi.

     Belli bran?larda uçurum fark? var

RTEÜ Rektörü Hüseyin Kahraman belli bran?larda uçurum fark? oldu?unu belirterek “ Onkoloji dal?nda doktor bulman?n zor oldu?unu belirterek “ T?bb? onkolog bulmak zor, daha önce hastanemizde görev yapan baz? doktorlar daha yüksek maa? teklifleri ile hastanemizden ayr?ld?. Onkoloji hastanemiz Türkiye’nin say?l? hastanelerinden t?bbi olarak bir tanesi ancak doktor bulmakta zorlanmaktay?z” dedi.

   Bran?lar? birle?tirdik

RTEÜ ne ba?l? baz? bölümleri birle?tirdiklerini belirten Kahraman “ Ayn? bölümlerden baz? ilçelerimiz ve merkezde fakülte veya yüksekokul vard?, biz bunlar? birle?tirdik, bölünme yerine tek çat? alt?na toplad?k, diploma bir yerden verilmeli, Arde?en Turizm, Pazar Ziraat dal?nda e?itim vermekte, geçmi?te bunlar ayr? ayr? yerlerde bulunmaktayd?. Üniversite bir yerden tek diploma vermeli. Kampus içinde Mühendislik fakültesini kuraca??z. Di? hekimli?i fakültemizin temelini bu y?l içinde ataca??z, eski ta?l?dere fabrikas? alan?nda bu y?l in?aat? ba?layacak. Ayr?ca eczac?l?k fakültesini de bu y?l içinde hayata geçirmek istiyoruz, sa?l?k kampüsü içinde Eczac?l?k fakültesinin yer almas?n? istiyoruz, bunun teklifini YOK e sunduk” dedi.

    Spor Akademisini yeni kurduklar?n? belirten Kahraman “ Bu akademinin ba??na Aslan Kalkavan”? getireceklerini belirterek “ Art?k bundan sonra Üniversitemiz spor alanlar?nda da ba?ar?lara imza atacak” dedi.

    Rizeli sahip ç?kmal?

RTEÜ nin Rize’nin ortak paydalar?ndan biri oldu?unu belirten Prof. Dr. Hüseyin Kahraman “ Rize Üniversitesine ve ö?rencisine sahip ç?kmal?. Ö?renciler bu ilin elçileri olacak, Tüm Rize halk?ndan Üniversiteye sahip ç?kmalar?n? bekliyorum. Üniversitemizin birçok binas?n? hay?rsever vatanda?lar?m?z yapt?. F?nd?kl?, Pazar, Arde?en, Çayeli, ?yidere ve Derepazar? ilçelerimizde bulunan Üniversite bina ve ö?rencilerimize yöre halk? sahip ç?kmal?d?r. Ö?renciler bizlere emanettir, Rektörlük olarak olumlu ve yap?ca ele?tirilere her zaman aç???z. Herkese kap?m?z sonuna kadar aç?kt?r. Üniversitemize destek veren ba?ta Cumhurba?kan?m?z, siyasilerimiz, Bürokrat ve STK lar ile i? adamlar?m?za ?ükran borçluyuz” dedi.

    2016 y?l?n?n kurulu?lar?n?n 10 inci y?l dönümü oldu?unu belirten Kahraman “ Bu y?l farkl? ve kapsaml? bir kurulu? y?l dönümü kutlayacaklar?n? söyledi.

 

 

 

 

YORUMLAR
Toplam 0 Yorum Yapılmıştır
KATEGORİYE SON EKLENEN HABERLER
Saadane`nin Rize Aşkı
29 Nisan 2017 Cumartesi 11:54:00 | 6904 okuma
“ Rize tarihi günlerinden birini yaşadı.
07 Nisan 2017 Cuma 12:44:00 | 5720 okuma
Birincilikler bizi yormuyor
01 Aralık 2016 Perşembe 12:19:00 | 4032 okuma
Bal var Anzer çay var Rize!
27 Kasım 2016 Pazar 13:30:00 | 6912 okuma
Rize”ye hizmet yar???m?z sürecek
13 Eylül 2016 Salı 18:21:00 | 2028 okuma
“ Bak?rc? neyle geldi, Ne oldu “
26 Mart 2016 Cumartesi 15:38:00 | 0 okuma
Bak?rc? “ Bir dönem daha isterdim”
18 Mart 2016 Cuma 11:11:00 | 1652 okuma
Projeler ile göçü önlemek istiyoruz
15 Şubat 2016 Pazartesi 11:00:00 | 1400 okuma
RTEÜ ismi ile büyümek istiyor
04 Ocak 2016 Pazartesi 12:49:00 | 1608 okuma
2015 YILI REKOR YILARI OLDU
29 Aralık 2015 Salı 17:48:00 | 1656 okuma
SON VİDEOLAR
SON GALERİLER
Hızlı Menu
Ana Sayfa Gazeteler
Manşetleri
Yazarlarımız İletişim &
Reklam
YAZARLARIMIZ
Mustafa BAYRAK
Özlem ÇETİN
Jale Kazdal
Bayram Ali Kavalcı
M.Berberoğlu
Çok Okunanlar
AK Parti adayları belli oldu
21 Mayıs 2018 Pazartesi 17:22:00 | 976 okuma
Donmuş Likapalar El Yakıyor
21 Mayıs 2018 Pazartesi 08:46:00 | 560 okuma
Birben, Söz Namustur
21 Mayıs 2018 Pazartesi 08:52:00 | 548 okuma
Engin Dursun ve Eşinden Personele İftar Yemeği
21 Mayıs 2018 Pazartesi 10:29:00 | 536 okuma
Asım Çillioğlu, Çay Konulu Öneri Manifestosu Yayınladı
21 Mayıs 2018 Pazartesi 09:01:00 | 424 okuma
Gazeteciler Geleneği Bozmadı
21 Mayıs 2018 Pazartesi 10:23:00 | 388 okuma
ÇAYKUR, Üreticilerden 87 kilo Beyaz Çay Aldı
21 Mayıs 2018 Pazartesi 08:41:00 | 280 okuma
Çaykur Rizespor U21`in Sezon Karnesi
21 Mayıs 2018 Pazartesi 14:22:00 | 276 okuma
Nisan Ayı Bedelleri Hesapta
21 Mayıs 2018 Pazartesi 12:55:00 | 240 okuma
Artvin`e 50 bin Zeytin Fidanı Dikildi
21 Mayıs 2018 Pazartesi 08:57:00 | 180 okuma
HAVA DURUMU
RIZE
Anket
Sizce Rize`nin Temel Sorunu Nedir?
Çay
Turizm
İşsizlik
Ovit Tüneli

Üyelik | Reklam | Künye | Sık Kullanılanlara Ekle | Giris Sayfam Yap | Bize Ulaşın | Site Haritası