• Ana sayfam yap

  • Üye Ol

  • Şifre Talep

  • Künye

  • Reklam

  • İletişim Formu

  • RSS

  • Sitene Ekle

14:01 : AK Parti’de Genişletilmiş İl Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı   09:55 : Artvin Belediyesi Grev için Sandığa Gitti   09:53 : Rize Belediyesi’nden Çocuklar için 4 Yılda 110 Etkinlik   09:46 : Yaylalara Dikkat!   09:43 : Kestiği ağaç üzerine düşünce 112 personeli seferber oldu   09:23 : Trabzon Meydan Park’ta Kitap Okundu   09:20 : Kırık Buğday Çorbası Dağıtıldı   09:18 : Sahte Tiyatro Bileti ile Yüzlerce Kişiyi Dolandırdılar   09:14 : Demir Yolu Olmazsa Olmazımız   08:50 : 90 Yaşındaki Mobilya Ustası, Gençlere Örnek Oluyor   13:37 : Yaş Çay Kampanyası Açıldı   10:06 : ÇAYKUR RİZESPOR U19 BERABERLİĞİ YAKALADI   09:38 : AKARSU KANO SLALOM 2018 YUSUFELİ BAHAR KUPASI SONA ERDİ   09:32 : Rize 1. Mini Dünya Futbol Turnuvası Sona Erdi   09:25 : 57. Alay Vefa Yürüyüşü Rize’de Düzenleniyor   
Haberleri Paylaşarak Bilgiyi Anında Arkadaşlarınıza Ulaştırabilirsiniz.
?stanbul ”da Artvinliler Cerattepe için birle?ti
15 Haziran 2016 Çarşamba 18:34:00 / 1336 Okuma
?stanbul’da ki Artvin STK’lar? ve Çevre Platformlar?, Cerattepe için Bak?rköy’de eylem düzenledi.

 Hayati Akba?

ARTV?N-Artvin’de yürütülen çevreci mücadeleye bir destek de ?stanbul’daki Artvinliler Vakf?, dernekler ve çevre örgütleri geni? kapsaml? bir toplant? yaparak, acil eylem karar? ald?.  Çal??malar?n?n hemen ard?ndan 14 Haziran Sal? günü Bak?rköy’de horonlarla eylem yap?ld?. Alana gelen Artvinli ve çevreciler; ‘Cerattepe Geçilmez Artvin Halk? Yenilmez, Diren Artvin ?stanbul Seninle, Ceynem Ol da Get, Önce Adam Ol Sonra Bilim Adam?, Bilirki?i Artvin Halk?d?r’ sloganlar? att?.

Bas?n Aç?klamas?nda ?unlar kaydedildi: “Ülkenin her parças? hepimizindir.’ diyen Edirne’den Artvin’e, Sinop’tan Hatay’a nerede bir do?a-çevre k?y?m? varsa oradan oraya ko?an çok de?erli kat?l?mc?lar, bugün de Artvin için, Cerattepe’de ya?anmakta olan k?y?ma dur demek ad?na, Cerattepe’den yükselen sese, ses vermek için geldiniz.

Artvin STK‘lar?, Federasyonlar?, Dernekleri ve Vak?flar? olarak hepinize Ho? geldiniz diyoruz. De?erli dostlar, ya?ad???m?z Dünya ve Ülkemizde, tüm canl? ya?am?n üzerinde yükselebilece?i olmazsa olmaz de?erler vah?i kapitalizm taraf?ndan ranta dönü?türülüp ya?malan?yor. ‘Enerji gereksinimi’ ad? alt?nda, madenler, dereler, ormanlar, da?lar, meralar, rüzgâr, güne? vb. tüm do?al kaynaklar fütursuzca sermaye ?irketlerine pe?ke? çekiliyor. 4,5 Milyar ya??nda oldu?u bilenen dünyam?z?n bunca sürede olu?mu? dengelerini son 300 y?lda sanayi devrimi sonras? geli?melerle bozmay? ba?aran insanl?k, ayn? yolda h?zla ve ?uursuzca kendi sonuna do?ru h?zla ilerliyor.

 Peter F.Drucker ‘19. Yüzy?la kadar hiç sona ermeyen zorlu görev, insan soyunun ve çevresinin do?al etkenlere kar?? korunmas?yd?. Ama bu yüzy?lda yeni bir ihtiyaç do?mu?tur: Do?ay? insana kar?? korumak’ diyor.  Korumak mecburiyetinde oldu?umuz ?eyin ?öyle basit bir foto?raf?n? çekti?imizde gördü?ümüz ?udur: Su kullan?m anla?malar?yla 49 y?ll???na dereler sat?l?yor. Derelere can suyu ad? alt?nda b?rak?lan sular canl? ya?am?n sürdürülebilirli?ini sa?layamad??? gibi bir süre sonra tamamen kuruyunca dereler ölüm yataklar?na dönü?üyor! Siyanürle alt?n arama sonucu bölgedeki yeralt? sular?na kar??an zehir tüm sular? zehirliyor ve giderek bütün canl? ya?am? olumsuz etkiliyor. ?letim hatlar? için ormanlar k?y?ma u?rat?l?yor. Orman ekosistemleri bozuluyor. Türlü gerekçelerle ‘Ye?il Yol’ ad? alt?nda, maden sahalar?na yollar yap?larak binlerce y?ld?r olu?mu? do?al dengeler altüst ediliyor. Hidroelektrik santrallerde suyun ak??? de?i?tiriliyor. Cebri borulara al?nan sularda bal?klar ya?amad??? gibi tribünden ç?kan suda oksijen miktar? dü?üyor bal?k türleri yok oluyor. Uluslararas? sözle?melerle korunan bitkiler, hayvanlar, böcekler do?a üzerinde yap?lan ve Türkiye örne?inde s?kça gördü?ümüz Hukuk d??? uygulamalarla yok ediliyor. T.C. Anayasas?n?n 56. maddesinde ‘Herkes sa?l?kl? ve dengeli bir çevrede ya?ama hakk?na sahiptir, çevreyi geli?tirmek, çevre sa?l???n? korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatanda?lar?n ödevidir.’ demektedir. Ayn? devletin baz? Hükümet yetkilileri veya Bürokratlar? ise Do?a-Çevre mücadelesi sürdüren insanlar? hain ilan edebiliyor.

Tarih, Kültür ve Tabiat varl?klar?n? korumak Anayasa’n?n 63. maddesinde, Do?al zenginliklerin ve kaynaklar?n korunmas? Anayasa‘n?n 168. maddesinde ormanlar?n korunmas? ve geli?tirilmesi Anayasa‘n?n 169. Maddesinde hüküm alt?na al?nm?? ve yine Anayasa‘n?n 36. maddesinde hak arama özgürlü?ünün, me?ru araçla, toplu olarak ve me?ru amaç için kullan?m? yer alm??t?r.

Artvin halk? da insanlar?, hayvanlar?, bitkileri ve onlar?n ya?am haklar?n? sürdürmek için mücadele ediyor. Prof. Dr. ?brahim Kabao?lu; ‘Uluslararas? hukuk kural? haline gelen ve Türkiye’nin iç hukukuna dahil olan insan haklar? evrensel bildirisinde direnme hakk?n? tan?makta: insan?n zorbal?k ve bask?ya kar?? son çare olarak ba?kald?rmak zorunda kalmamas? için ?nsan Haklar?n?n hukukun egemenli?iyle korunmas? esast?r.’ demektedir. 18 kez de?i?tirilen ÇED yönetmeli?indeki ve hukuka ayk?r?l?klar?n Dan??tay ba?vurular?nda defalarca baz? maddelerinin de?i?tirilmesi, yürütmesinin durdurulmas?, türlü torba yasa maddeleriyle Do?a ve Çevre mücadelesinin yarg?ya ba?vuru yollar?n?n k?s?tlanmas?, engellenmesi, zora sokulmas?, Mahkeme kararlar?na ra?men yeniden bir tak?m evrensel hukuka ayk?r? genelgelerle ‘Hukuk ihdas edilerek’ yeni ÇED raporlar?yla maden ç?karmaya çal???lmas?, s?rf hedeflerine ula?mak için kulland?klar? araca dönü?türülen hukuk ve böylece yarg? sürecine müdahale edildi?i belli olan yeni bilirki?i raporunun tutars?zl??? apaç?k ortadayken genelde Türkiye özelde Artvin halk?n?n ne tür bir sorunla (belayla)  kar?? kar??ya oldu?unun da göstergesidir.  

Biraz sonra aç?klayaca??m?z Ye?il Artvin Derne?inin bas?n bülteninde bu çok daha net olarak görülecektir. Ancak Ye?il Artvin derne?inin bas?n aç?klamas?na geçmeden önce ?stanbul’da faaliyet gösteren Sivil Toplum Kurulu?lar?, Demokratik Kitle Örgütleri, Federasyonlar, Dernekler ve Vak?flar olarak; Uluslararas? Evrensel Hukukun, Anayasan?n, Kanun ve Yönetmeliklerin, Do?a-Çevre ve ?nsan?n ve di?er tüm canl? ya?am?n korunmas?n?n önündeki engelleri ortadan kald?rmak yerine yeni engeller ç?kartan yoksul halk?n bin bir zorlukla elde etti?i olumlu Mahkeme kararlar?n? i?levsiz hale getiren, ve ‘Kamu Menfaatine’ ayk?r?, sermaye ?irketleri lehine, kararlar?n ortaya ç?kmas?na ön ayak olan bunun için yeni kanun ve kurallarla hukuku kendi ç?karlar? için araçsalla?t?ran uygulamalara teslim olmayaca??z. Kanunla hukuku uygulad?klar? görüntüsü vermeye çal??anlara Artvin halk?n?n cevab?; Hukukun üstünlü?ünü tan?mayan uygulamalar?n ça??m?zda geçerli olamayaca??n? anlatmak, halk?n me?ru haklar?n?n hukukunu bilinç, kararl?l?k ve dirençle ortaya koymak olacakt?r. Artvin halk?n?n ve tüm canl?lar?n ya?am hakk? üzerine son söz Artvin halk?n?nd?r. Bizlerde duraksamadan ve kararl?l?kla her zaman halk?m?z?n yan?nda olaca??z” ifadelerine yer verildi.

?stanbul’da ki sa?anak ya???a ra?men yüzlerce Artvinli, Cerattepe için bir aradayd?. Çal?nan tulumlar, oynanan horonlardan sonra kalabal?k olays?z bir ?ekilde da??ld?.

 

YORUMLAR
Toplam 0 Yorum Yapılmıştır
KATEGORİYE SON EKLENEN HABERLER
Baharda 3 metre karla mücadele
16 Nisan 2018 Pazartesi 09:53:00 | 280 okuma
Milli Ampute Atlete Destek
06 Nisan 2018 Cuma 08:52:00 | 380 okuma
BYGM den atak
05 Mart 2018 Pazartesi 21:38:00 | 1168 okuma
Denize ramak kaldı
14 Ocak 2018 Pazar 10:22:00 | 3712 okuma
Sarıkamış da mahşeri kalabalık
07 Ocak 2018 Pazar 19:30:00 | 2772 okuma
Bak Kujtim Gashi ile bir araya geldi
21 Aralık 2017 Perşembe 16:09:00 | 3380 okuma
Suriyelilere sosyal uyum projesi
19 Aralık 2017 Salı 14:59:00 | 2840 okuma
Başakent`in veteranları
07 Aralık 2017 Perşembe 17:33:00 | 2952 okuma
Güneysu’dan Soylu Ailesine Gelin
26 Eylül 2017 Salı 15:41:00 | 7328 okuma
Bayramda yer ve hava trafiği artacak
23 Ağustos 2017 Çarşamba 16:36:00 | 2796 okuma
SON VİDEOLAR
SON GALERİLER
Hızlı Menu
Ana Sayfa Gazeteler
Manşetleri
Yazarlarımız İletişim &
Reklam
YAZARLARIMIZ
Mustafa BAYRAK
Jale Kazdal
Bayram Ali Kavalcı
M.Berberoğlu
Çok Okunanlar
Artvin Belediyesi Grev için Sandığa Gitti
26 Nisan 2018 Perşembe 09:55:00 | 364 okuma
Demir Yolu Olmazsa Olmazımız
26 Nisan 2018 Perşembe 09:14:00 | 304 okuma
Sahte Tiyatro Bileti ile Yüzlerce Kişiyi Dolandırdılar
26 Nisan 2018 Perşembe 09:18:00 | 256 okuma
Kırık Buğday Çorbası Dağıtıldı
26 Nisan 2018 Perşembe 09:20:00 | 236 okuma
Kestiği ağaç üzerine düşünce 112 personeli seferber oldu
26 Nisan 2018 Perşembe 09:43:00 | 232 okuma
Trabzon Meydan Park’ta Kitap Okundu
26 Nisan 2018 Perşembe 09:23:00 | 232 okuma
90 Yaşındaki Mobilya Ustası, Gençlere Örnek Oluyor
26 Nisan 2018 Perşembe 08:50:00 | 224 okuma
AK Parti’de Genişletilmiş İl Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı
26 Nisan 2018 Perşembe 14:01:00 | 216 okuma
Rize Belediyesi’nden Çocuklar için 4 Yılda 110 Etkinlik
26 Nisan 2018 Perşembe 09:53:00 | 192 okuma
Yaylalara Dikkat!
26 Nisan 2018 Perşembe 09:46:00 | 184 okuma
HAVA DURUMU
RIZE
Anket
Sizce Rize`nin Temel Sorunu Nedir?
Çay
Turizm
İşsizlik
Ovit Tüneli

Üyelik | Reklam | Künye | Sık Kullanılanlara Ekle | Giris Sayfam Yap | Bize Ulaşın | Site Haritası