• Ana sayfam yap

  • Üye Ol

  • Şifre Talep

  • Künye

  • Reklam

  • İletişim Formu

  • RSS

  • Sitene Ekle

Haberleri Paylaşarak Bilgiyi Anında Arkadaşlarınıza Ulaştırabilirsiniz.
Af kap?ya dayand?
11 Ağustos 2016 Perşembe 15:30:00 / 1292 Okuma
-Fetocular?n yo?unlu?u cezaevlerini doldurunca birçok hükümlü ve tutukluya af gündeme geldi.

 Resmi gazetede yay?mlanmayan kararname ile ilgili resmi bir aç?klama yap?lmas? bekleniyor.

Bir habere göre; Kanun Hükmünde Kararname (KHK) belgesine göre, af düzenlemesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden ç?kt??? ö?renildi.

Henüz Resmi Gazete ’de yay?mlanmayan kararname ile ilgili resmi bir aç?klama da henüz yap?lmad? fakat bu belge ile kesin olarak mahkûmlara af ç?kt??? müjdesi verilmi? oldu.

‘Ola?anüstü Hal Kapsam?nda Al?nan Tedbirlere ?li?kin Kanun Hükmünde Kararname’ ba?l???yla, 25.07.2016 tarih ve 670 KHK say?s?yla imzalanan belgeye göre, “Adalet Bakanl??? Ceza ve Tevkif evleri Genel Müdürlü?ü taraf?ndan 25.07.2016 tarih ve 4852-7452-ASR45-07136D say?l? yaz?yla “Türkiye Cumhuriyeti Ceza ?nfaz Kurumlar?nda KAPALI/AÇIK bulunan toplam TUTUKLU/HÜKÜMLÜ/HÜKÜMÖZLÜ kapasitesinin %10’un üzerinde fazlal?k kapasiteye eri?mi? bulunmas?na, her ne kadar Ceza ?nfaz Kurumlar?nda bir rahatlama sa?lanmas? aç?s?ndan bo?luklar?n doldurulmas? ve sevklerin yap?lmas? ve aktarmalar sonucunda yap?lan tüm müdahalelerde %10’luk fazlal?k kapasite aç?s?ndan bir çözüm bulunamamas?…” ifadeleri kullan?ld?.

Yay?nlanan kararname çarp?c? bir gerçe?i de gözler önüne serdi.

Cezaevlerinde tutuklu ve mahkûmlar yerlerde, hatta koridorlarda yat?yormu?. Baz? vatanda?lar ise yataklar?n? nöbetle?e uyumak için kullan?yorlarm??. ??te o çarp?c? ifadeler: “…TUTUKLU/HÜKÜMLÜ/HÜKÜMÖZLÜ bulunan vatanda?lar taraf?ndan, ayr?ca bu vatanda?lar?n yak?nlar? taraf?ndan Adalet Bakanl???, Ba?bakanl?k, Cumhurba?kanl???na, TBMM ?nsan Haklar? Komisyonuna yo?un bir ?ekilde ?ikayet talepleri iletildi?i, Bu taleplere özetle; Mahkum ve yak?nlar?na yak?nmalar?n?n insan haklar?na ve de?erlerine ayk?r? bir ?ekilde vatanda?lar?m?z?n ranzalarda de?il yerlerde hatta koridorlarda yatt???, kimi mahkumlar?n nöbetle?e yatt?klar?, bunun insan haklar?na ve mahkum haklar?na, evrensel hukuk kurallar?na, taraf? bulundu?umuz A?HM sözle?melerine ve eki protokollerine ayk?r? bulundu?u…”

“…Ayr?ca 15.07.2016 tarihli darbe giri?imi sonras? FETÖ/PDY soru?turmas? kapsam?nda Hakimler ve Savc?lar Yüksek Kurulu 2. Dairesi taraf?ndan aç??a al?nan adli yarg?daki hakim ve savc?lar?n say?s?n?n 2204 oldu?u, yine 140 Yarg?tay üyesinin de aç??a al?nd??? bu hakim ve savc?lar?n yo?un bir k?sm? hakk?nda örgüt üyeli?i kapsam?nda TUTUKLAMA i?lemleri gerçekle?tirildi?i ve yak?nmalar?n bir k?sm?n?n da bu kapsamda vuku buldu?u, ileride telafisi mümkün olamayacak hatalar?n da önüne geçilmesi ve Vatanda?lar?m?z?n topluma yeniden kazand?r?lmas?n? sa?lamak, Ceza ?nfaz Kurumlar?nda kapasitenin alt?na dü?ülmesinin yolunu açmak amac?yla Cumhurba?kan?’n?n ba?kanl???nda toplanan Bakanlar Kurulumuz Kanun HükmündE Kararname haz?rlam??t?r.”

??TE AF ?ARTLARI

“Af süresi 5 y?l? geçemez”

MADDE 3. Müebbet a??r hapis cezas?na hükümlü olanlar?n veya ?ahsi hürriyeti ba?lay?c? cezaya mahkum edilenlerin ya da ald?klar? ceza herhangi bir nedenle ?ahsi hürriyeti ba?lay?c? cezaya dönü?türülenlerin tabi olduklar? infaz hallerine göre çekmeleri gereken toplam cezalar?ndan be? y?l indirilir. indirim verilen her bir ceza için ayn ayr? de?il, toplam ceza üzerinden bir defaya mahsus yap?l?r. Ancak bir ki?inin muhtelif suçlar?ndan dolay? cezalar? ayr? ayr? tarihlerde verilmi? olsa bile, bu cezalara toplam? üzerinden yap?lacak indirim be? y?l? geçemez. “Tutuklu yarg?lananlar serbest kalacak”

MADDE 4. 01 Ocak 2016 tarihine kadar i?lenmi? ve ilgili kanun maddesinde öngörülen ?ahsi hürriyeti ba?lay?c? cezan?n üst s?n?r? be? y?l? geçmeyen suçlardan dolay? haklar?nda henüz takibata geçilmemi? veya haz?rl?k soru?turmas?na giri?ilmi? olmakla beraber, dava aç?lmam?? veya son soru?turma a?amas?na geçilmi? olmakla beraber henüz hüküm verilmemi? veya verilen hüküm kesinle?memi? ise, davan?n aç?lmas? veya kesin hükme ba?lanmas? ertelenir, varsa tutuklu halin kald?r?lmas?na karar verilir. Bu suçlarla ilgili dosya ve deliller, her bir suçun dava zaman a??m? süresinin sonuna kadar muhafaza edilir. “Tekrar suç i?lenmezse dava aç?lmayacak”

MADDE 5. Erteleme konusu suçun dava zaman a??m? süresi içinde bu suç ile ayn? cins veya daha a??r ?ahsi hürriyeti ba?lay?c? cezay? gerektiren bir suç i?lendi?inde erteleme konusu suçtan dolay? da dava aç?l?r veya daha önce aç?lm?? bulunan davaya devam edilerek hüküm verilir. Bu süre, erteleme konusu suç ile ayn? cins veya daha a??r ?ahsi hürriyeti ba?lay?c? cezay? gerektiren bir suç i?lenmeksizin geçirildi?inde, ertelemeden yararlanan hakk?nda kamu davas? aç?lmaz. aç?lm?? olan davan?n ortadan kald?r?lmas?na karar verilir Davaya devam olunsun diyenlere devam

MADDE 6. Bu bentle ilgili olarak bu Kanunun yürürlü?e girdi?i tarihten itibaren üç ay içinde dosyan?n bulundu?u yarg? merciine ba?vurmak suretiyle soru?turmaya veya davaya devam edilmesini istediklerini bildirenler hakk?nda soru?turma veya davaya devam olunur. Mahkumiyet halinde verilen ceza, dava zaman a??m? süresince ertelenir. Bu süre içinde erteleme konusu suç ile ayn? cins veya daha a??r ?ahsi hürriyeti ba?lay?c? cezay? gerektiren bir saç i?lendi?inde ertelenen ceza da infaz edilir. Ayn? süre, erteleme konusu suç ile ayn? cins veya daha a??r ?ahsi hürriyeti ba?lay?c? cezay? gerektiren bir suç i?lenmeksizin geçirildi?inde mahkumiyet vaki olmam?? say?l?r. Aftan yararlanmak isteyen firarilerin hemen teslim olmas? gerekiyor

MADDE 7. Haklar?nda yakalama, tutuklama veya mahkumiyet karar? bulunup da firar halinde olanlar bu Kanunun yürürlü?e girmesinden itibaren üç ay içinde resmi mercilere ba?vurup teslim olmad?klar? takdirde bu madde hükümlerinden yararlanamazlar.

MADDE 8. Birinci paragraf hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam cezalar?ndan be? y?ll?k indirim yap?ld?ktan sonra ceza süresi dolmu? olanlar, iyi halli olup olmad?klar?na bak?lmaks?z?n ve istemleri olmaks?z?n derhal toplam cezalar? be? y?ldan fazla olanlar kalan cezalar?n? çektikten sonra ?artla sal?verilirler.

MALDDE 9. Bu Kanundan 5237 Say?l? Türk Ceza Kanunun 102/1. Maddesinde «davran???n sark?nt?l?k düzeyinde kalmas?” hariç,102/3a,b,c,d,e, 102/4. 102,, yine ayn? kanunun 103/1a 103/2. 103/3a,b,e,d,e, 103/4. 103/5, 103/6. 104/2 ve 104/3 Maddesi kapsam?ndaki suçlar ile Terörle mücadele kapsam?na giren, a??rla?t?r?lm?? müebbet hapis cezas?na mahkum edilmi?ler yararlanamazlar.

 

 

YORUMLAR
Toplam 0 Yorum Yapılmıştır
KATEGORİYE SON EKLENEN HABERLER
BYGM den atak
05 Mart 2018 Pazartesi 21:38:00 | 952 okuma
Denize ramak kaldı
14 Ocak 2018 Pazar 10:22:00 | 3520 okuma
Sarıkamış da mahşeri kalabalık
07 Ocak 2018 Pazar 19:30:00 | 2588 okuma
Bak Kujtim Gashi ile bir araya geldi
21 Aralık 2017 Perşembe 16:09:00 | 3248 okuma
Suriyelilere sosyal uyum projesi
19 Aralık 2017 Salı 14:59:00 | 2688 okuma
Başakent`in veteranları
07 Aralık 2017 Perşembe 17:33:00 | 2772 okuma
Güneysu’dan Soylu Ailesine Gelin
26 Eylül 2017 Salı 15:41:00 | 6856 okuma
Bayramda yer ve hava trafiği artacak
23 Ağustos 2017 Çarşamba 16:36:00 | 2652 okuma
78 günde 174 kişi boğuldu…
19 Ağustos 2017 Cumartesi 12:18:00 | 3436 okuma
BAK, KYK YURT MÜDÜRLERİ EĞİTİMİNE KATILDI
18 Ağustos 2017 Cuma 16:50:00 | 4084 okuma
SON VİDEOLAR
SON GALERİLER
Hızlı Menu
Ana Sayfa Gazeteler
Manşetleri
Yazarlarımız İletişim &
Reklam
YAZARLARIMIZ
Jale Kazdal
Mustafa BAYRAK
Bayram Ali Kavalcı
M.Berberoğlu
Çok Okunanlar
Rize’de uyuşturucu ya geçit yok
21 Mart 2018 Çarşamba 13:46:00 | 1316 okuma
Küçük gözler projesi
21 Mart 2018 Çarşamba 13:40:00 | 1252 okuma
Afrin anısına orman
21 Mart 2018 Çarşamba 13:44:00 | 1192 okuma
Sigara kaçakçılığı bitmiyor
21 Mart 2018 Çarşamba 13:42:00 | 948 okuma
HAVA DURUMU
RIZE
Anket
Sizce Rize`nin Temel Sorunu Nedir?
Çay
Turizm
İşsizlik
Ovit Tüneli

Üyelik | Reklam | Künye | Sık Kullanılanlara Ekle | Giris Sayfam Yap | Bize Ulaşın | Site Haritası